Store Policy

Customer Care

1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.1 Úvodní ustanovení

Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „Podmínky“) se řídí všechny maloobchodní vztahy, tj. vztahy uzavírané mezi PLUTO, z. s. se sídlem U Pivovaru 3, 26301 Dobříš, IČO: 08615667, společnost zapsána v spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 72613 (dále jen „dodavatel“ nebo „prodávající“), která je provozovatelem internetového obchodu http://www.plutobooks.cz a kupujícími, kteří jsou spotřebitelem (dále jen „odběratel“ nebo „kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“). Další informace o prodávajícím jsou uvedeny v sekci „Kontakty“.

1.2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Dodavatel / prodávající - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující / odběratel - spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Uzavření kupní smlouvy - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Obchodní podmínky - smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.3 Vyřízení objednávky a dodací lhůta

Po odeslání objednávky přijde na Vaši emailovou adresu automatické potvrzení.

Objednané zboží bude dodáno dle jeho dostupnosti a kapacitních možností dodavatele. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

V případě titulů, které ještě nebyly vydány (předobjednávka), jsou termíny expedice orientační. Objednávka je expedovaná kompletně až po naskladnění všech položek z objednávky. Objednávky automaticky nerozdělujeme.

 

Pokud si přejete zrušit vaši objednávku, která ještě nebyla vyřízena, co nejdříve nás, prosím, kontaktujte na email a uveďte číslo vaší objednávky.

 

1.4 Doprava

Náklady na doručení se určují dle konečné výše objednávky po odečtení všech slev.

1.5 Platební podmínky

Dobírka - za zboží platíte až při převzetí zboží od doručovatele (pošta, kurýr, výdejní místo)

Zálohová faktura - platba za zboží předem na základě zaslané zálohové faktury. Zboží bude expedováno po úhradě a připsání platby na náš účet.

Platba PayPal - po odeslání objednávky bude zákazník přesměrován do svého PayPal účtu. Plátce odešle platbu a prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz  jsou uskutečňovány prostřednictvím účtů společnosti Paypal. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny a nedostávají se do prostředí třetích stran.

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

 

1.6 Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH a jsou koncové. Součástí dodávky je řádný daňový doklad. Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Pokud máte zboží objednané, platí cena, za kterou jste objednali bez ohledu na změny.

 

1.9 Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží musí být vráceno do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím.

Vrácena bude plná cena zboží dle daňového dokladu, bez nároku na vrácení nákladů souvisejících a poskytnutých bonusů (např. poštovné zdarma). Navrácení peněz bude uskutečněno bankovním převodem.

Při odstoupení od smlouvy je třeba řádně vyplnit REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ, který je v souborech ke stažení a zaslat email ve výše stanovené lhůtě.

Zboží je kupující povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučujeme kupujícímu zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu odeslány do 14 dnů od převzetí zboží prodávajícím. Náklady na vrácení zboží (doprava zboží zpět na sklad) hradí v případě odstoupení od smlouvy kupující.

 

2. REKLAMAČNÍ ŘÁD

2.1 Důvod reklamace

Poškozená zásilka

Pokud je balík s objednaným zbožím evidentně poškozen již při předávání pracovníkem České pošty, přepravní služby PPL nebo na výdejním místě, doporučujeme zásilku nepřebírat a informovat nás o této skutečnosti telefonicky či e-mailem, abychom ji pro Vás mohli opětovně vyexpedovat.

Poškozené zboží

Pokud zjistíte závadu až po rozbalení zásilky, neprodleně informujte náš zákaznický servis, a to telefonicky, e-mailem či poštou. Při komunikaci prosím vždy uveďte číslo objednávky nebo faktury, v případě písemné formy řádně vyplňte REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ, který je v souborech ke stažení.

Chybně dodané zboží

Pokud zjistíte, že nebyla dodána část zboží nebo došlo k chybné expedici (na faktuře je uvedena správná kniha, ale v zásilce byla doručena jiná), stačí tento požadavek sdělit telefonicky, e-mailem nebo písemně na náš zákaznický servis a chybějící doplněk či správnou knihu Vám zdarma co nejdříve zašleme. Při komunikaci prosím vždy uveďte číslo objednávky nebo faktury, v případě písemné formy řádně vyplňte REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ, který je v souborech ke stažení.

2.2 Postup pro vyřízení reklamace

O reklamaci informujte zákaznický servis zasláním vyplněného REKLAMAČNÍHO FORMULÁŘE na email nebo telefonicky.
Zboží prosím zašlete zpět na kontaktní adresu skladu uvedenou níže a přiložte řádně vyplněný REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ, který je v souborech ke stažení.
Budete-li požadovat náhradu nákladů za poštovné, které vznikly při řešení reklamace (doprava zboží zpět na sklad), zašlete prosím dodatečně na email kopii podacího lístku a řádně vyplněný REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ. Jiným způsobem nemůže být náhrada nákladů za poštovné ze strany PLUTO z. s. refundována.
Tento reklamační řád se vztahuje pouze na publikace objednané přímo v internetovém obchodě http://www.plutobooks.cz.

2.3. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

Pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou v případě sporu na přijatelném kompromisu, může se spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci (oddělení ADR) s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu. Náležitosti návrhu, popis průběhu jednání a další informace týkající se mimosoudního řešení sporu nalezne spotřebitel na internetových stránkách www.coi.cz

Kontaktní adresa pro vrácení zásilek (není totožná s adresou uvedenou na faktuře!):

PLUTO, z. s.

Komenského 536

26301 Dobříš


V případě nejasností nás můžete kontaktovat:

e-mailem nebo telefonicky (sekce „Kontakty“), písemně poštou na adrese:
PLUTO, z. s., U Pivovaru 3, 263 01 Dobříš

 

3. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Podmínky zpracování Vašich osobních údajů a bližší informace o tom, jak s Vašimi osobnímu údaji nakládáme, naleznete v části Ochrana soukromí. 

 

V Dobříši 1.11.2019

Privacy & Safety

Ochrana osobních údajů a soukromí 

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete za níže uvedenými účely, jsou zpracovávány naší společností PLUTO z. s., se sídlem U Pivovaru 3, 263 01 Dobříš, IČ 08615667, zapsané v spolkovém rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl L, vložka č. 72613 (dále jen „naše společnost“ nebo „správce").

S Vašimi osobními údaji nakládáme v mezích obecně závazných právních předpisů a dbáme na to, aby nedošlo k neoprávněnému nakládání, případně k jejich zneužití. Vašeho soukromí si vážíme a respektujeme ho.

Některé z vámi poskytovaných údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“). Zpracování osobních údajů je nezbytnou součástí naší činnosti. Bez poskytnutí osobních údajů a bez jejich zpracování bychom Vám nemohli poskytnout naše služby, uzavřít s Vámi smluvní vztah a plnit povinnosti z něj vyplývající.

V případě, Vašich otázek týkajících se ochrany Vašich osobních údajů, případně při uplatňování Vašich práv uvedených v odstavci „Poučení o vašich právech" a v odstavci „Právo namítat", se na nás neváhejte obrátit. Použijte prosím některý z níže uvedených kontaktů v sekce „Kontakty“.

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že v rámci uplatňování Vašich práv po Vás můžeme požadovat, abyste nám vhodným způsobem prokázali svou totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu k Vašim osobním údajům neoprávněným osobám.  

V případě, že nejste náš zákazník a zajímají Vás informace o našich novinkách, slevách a nabízených produktech, máte možnost přihlásit se k odběru newsletterů. Na to, abychom Vám mohli všechny tyto informace zasílat, potřebujeme Vaši e-mailovou adresu. Tu zpracováváme výlučně za účelem zasílání elektronických newsletterů na základě Vámi uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tento účel. Souhlas se zpracováním osobních údajů nám dáváte na dobu 5 let a máte možnost ho kdykoliv odvolat – ať už odhlášením z odběru novinek přímo ve spodní části e-mailu, který obsahuje newsletter nebo zasláním e-mailu na naši adresu. Po odvolání souhlasu bude Vaše e-mailová adresa z naší databáze newsletterů vymazána.

Na vyřízení Vaší objednávky (tedy na uzavření kupní smlouvy a plnění této smlouvy) od Vás budeme potřebovat Vaše jméno a příjmení/obchodní jméno, adresu (trvalé bydliště, dodací adresa) /místo podnikání, IČ pokud je přidělené), DIČ (pokud je přidělené) e-mailová adresa, telefonní číslo. Vámi poskytnuté osobní údaje jsou nezbytné pro uzavření kupní smlouvy, na plnění smluvních povinností – vyřízení objednávky, dodání zboží, fakturace a plnění kupní smlouvy, v níž vystupujete jako jedna ze smluvních stran

Berte prosím na vědomí, že výše uvedené údaje zpracováváme pro účely:

• vybavení a doručení Vaší objednávky;

• archivace, která je potřebná ke splnění povinností vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy;

• přímého marketingu. Na Váš e-mail Vám budeme zasílat informace o našich novinkách, slevách na nabízených výrobcích. Zpracování osobních údajů pro účely marketingu je založeno na právním základě oprávněného zájmu, protože mezi námi jako prodávajícím a Vámi jako našim zákazníkům existuje právní vztah založený kupní smlouvou, přičemž obsahem přímého marketingu budou výhradně informace o obdobných výrobcích, jaké jste si v našem e-shopu zakoupili. Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit přímo ve spodní části e-mailu, který obsahuje newsletter nebo zasláním e-mailu na naši e-mailovou adresu. Po odvolání souhlasu bude Vaše e-mailová adresa z naší databáze newsletterů vymazána. 

 

 

 

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k vašim datům či k jejich jinému zneužití.

Vaše osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu poskytnuté a zpřístupněny zejména společnostem, ve kterých má naše společnost majetkovou účast a partnerům, se kterými má naše společnost uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů. Jedná se o subjekty, s nimiž je spolupráce nezbytná pro správné vyřízení Vaší objednávky nebo jsou to partnerské subjekty, které Vás informují o našich novinkách a našich produktech nebo jde o dodavatele IT služeb, auditory a inkasní společnosti.

 

POUČENÍ O VAŠICH PRÁVECH 

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům

• Právo na opravu osobních údajů

• Právo na výmaz osobních údajů

• Právo na omezení zpracovaní osobních údajů

• Právo na přenosnost osobních údajů

• Právo nebýt subjektem automatizovaného individuálního rozhodovaní včetně profilovaní

 

Další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v Nařízení.

 

PRÁVO NAMÍTAT

Kromě práv uvedených výše Vám také patří právo namítat. Co toto právo pro Vás znamená?

Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách v našem portfoliu produktů a služeb máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje nebudeme zpracovávat a další obchodní sdělení a newslettery Vám již nebudeme zasílat. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 Nařízení.

 Zároveň Vás informujeme, že v případě podezření, že Vaše osobní údaje jsou zpracované neoprávněné, máte právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky stížnost.

 

 

V Dobříši dne 1.11.2019 

Wholesale Inquiries

I’m a wholesale inquiries section. I’m a great place to inform other retailers about how they can sell your stunning products. Use plain language and give as much information as possible in order to promote your business and take it to the next level!

 

I'm the second paragraph in your wholesale inquiries section. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add details about your policy and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

 

Payment Methods

- Credit / Debit Cards
- PAYPAL

- Offline Payments